//// Categorii de produs

Informatii utile

Politica de confidențialitate

Intrată în vigoare: 25 mai 2018.

Prin această politică de confidențialitate, SC DORIOT DENT SRL dorește să vă informeze cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și utilizăm (cu alte cuvinte, pe care le prelucrăm și utilizăm) În timpul vizitării de către dvs. a site-ului nostru web. Datele cu caracter personal se referă la orice informații referitoare la o persoana fizică specifică sau identificabilă, pe care ni le comunicați sau pe care le primim sau colectăm, precum: numele și datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informații privind solicitările dvs. și relația profesională pe care o aveți cu noi, precum și orice participare alături de noi, informații referitoare la ora, scopul și, dacă este cazul, locul în care utilizați site-urile noastre web și alte servicii electronice. Colectăm și utilizăm date cu caracter personal numai în măsura permisă prin lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC DORIOT DENT SRL este înregistrată la ANSPDCP în calitate de operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare CUI 9259999.

Intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “GDPR”), impune obligația prelucrării datelor dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal din România

SC DORIOT DENT SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea tuturor principiilor impuse de GDPR și de practicile comerciale etice. Protejarea siguranței și securității datelor personale este importantă pentru SC DORIOT DENT SRL și această politică descrie cadrul organizatoric implementat pentru asigurarea conformității prelucrării.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor:

nume, prenume

semnătura,

detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa de domiciliu/reședința

Obiectivul principal al acestei Politici de Securitate este de a contribui la desfășurarea activității societății cu respectarea prevederilor legale specifice și de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor și, în cazul improbabil al unor astfel de incidente, reducerea impactului lor asupra persoanei vizate.

Ne propunem să avem o relație bazată pe încredere, transparență, bună-credință și etică în relația cu toți partenerii, colaboratorii și angajații noștri.

Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile cu privire la protecția datelor conform normelor legale.

Principiile Politicii de Securitate

SC DORIOT DENT SRL procesează datele cu caracter personal cu care vin în contact cu respectarea următoarelor principii:

 1. Protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;
 2. Legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizata
 3. Scopuri determinate, explicite și legitime – Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC DORIOT DENT SRL se face în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 4. Temei legal – SC DORIOT DENT SRL se va asigura că orice procesare a datelor cu caracter personal va avea un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimțământul persoanei vizate, executarea contractelor, interesul legitim al SC DORIOT DENT SRL (care nu va contraveni intereselor superioare ale persoanei vizate);

 

 1. Limitare prin raportare la scop – SC DORIOT DENT SRL procesează datele cu caracter personal numai dacă sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 2. Limitare prin raportare la timp – SC DORIOT DENT SRL păstrează datele persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 3. Exactitate și acuratețe – SC DORIOT DENT SRL procesează date cu caracter personal într-un mod precis și ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte de care ia cunoștință sunt șterse sau rectificate;
 4. Securitate – SC DORIOT DENT SRL este dedicată asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor și partenerilor săi.

Puteți modifica în orice moment orice informație deținuta despre dvs.

 

În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs.,de protecția datelor în cadrul societății SC DORIOT DENT SRL sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: gdpr@doriotdent.ro

Procesul de modificare sau ștergere a datelor dvs se va realiza online, din contul dvs. Suntem în curs de implementare, până atunci, însă, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: gdpr@doriotdent.ro și responsabilul companiei noastre va soluționa cererea dvs în cel mai scurt timp cu putință.

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă

 • rezervarea și comercializarea de produse online
 • reclamă, marketing și publicitate
 • funcționarea site-ului (creare cont)

Aveți obligația să ne puneți la dispoziție datele în măsura în care datele respective sunt necesare pentru onorarea de comenzi online de rezervare/ cumpărare.

Eventualul Dvs. refuz duce la îngreunarea colaborării pe partea de comerț online.

 

În cele ce urmează vă informăm cu privire la modul, volumul și scopurile prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal.

 

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita

Potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor personale colectate de către noi.

 

Dreptul la informare

(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor
 3. c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevazută de lege.

 

Dreptul de acces la date

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 1. a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. b) comunicarea într-o forma inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 4. d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 

Dreptul de intervenție asupra datelor

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1. a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 

Dreptul de opoziție

(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

(1) Orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:

 1. a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situații:

 1. a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

Dreptul de a se adresa justiției

(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

 

Contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor Dvs. vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă prin e-mail la gdpr@doriotdent.ro

 

Ce date sunt stocate de SC DORIOT DENT SRL ?

1.1 Stocarea și prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice.

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate și utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea ofertei.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.

 

1.2 Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1.2.1 Datele pentru executarea contractului.

Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, strada, nr., codul poștal, localitatea, restul adresei, țara, nr. de telefon și adresa de e-mail) sunt stocate și prelucrate de către noi numai în cazul în care introduceți aceste date la o rubrică de pe pagina noastră de internet sau ni le transmiteți prin e-mail. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor Dvs. După finalizarea derulării contractului și plata integrală a prețului de achiziție datele Dvs. sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale, urmând ca după expirarea acestor termene datele respective să fie șterse. Această regulă nu este valabilă în cazul în care ați consimțit în mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor Dvs.

 

1.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de SC DORIOT DENT SRL în scopuri promoționale și de marketing. Utilizarea înceteaza de îndata ce renunțați la serviciul newsletter. Puteți renunța oricând la serviciul newsletter.

 

1.2.3 Date pentru contul de client.

La deschiderea unui cont de client cu ajutorul funcției „Înregistrare client“ datele Dvs. vor fi salvate în mod durabil în baza de date clienți a societății SC DORIOT DENT SRL . Puteți solicita oricând ștergerea datelor Dvs. de client și a contului Dvs. de client. Detalii în acest sens găsiți mai sus la punctul 2.

În cazul în care la deschiderea contului Dvs. de client v-ați declarat acordul pentru primirea de informații promoționale, societatea SC DORIOT DENT SRL va utiliza datele indicate de Dvs. pentru scopuri promoționale si de marketing. Acest acord este voluntar și poate fi oricând revocat, revocarea având efect pentru viitor.

 

1.2.4 Localizarea geografică

Prin intermediul localizării geografice cu ajutorul adresei IP este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și articolele magazinului SC DORIOT DENT SRL aflat la cea mai mică distanță de domiciliul Dvs. este stocată și utilizată adresa Dvs. IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs adresa IP nu este stocată la SC DORIOT DENT SRL în scopul localizării geografice.

 

1.2.5 Utilizarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet și servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului Dvs. și nu conțin viruși. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului Dvs. Pagina noastră online conține cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de Dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteți utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet.

 

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

 

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteți adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail gdpr@doriotdent.ro sau puteți accesa  unde vă puteți exprima consimțământul referitor la fiecare fișier cookie în parte.

 

Pentru a vedea o listă de cookie-uri folosite de site-ul nostru, consultați secțiunea Politică de cookie.

 

Actualizarea sau ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal

 

Aveți anumite drepturi în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal. Puteți să accesați informațiile dvs. cu caracter personal și să confirmați că acestea rămân corecte și să le actualizați sau să alegeți dacă doriți sau nu să primiți materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii noștri.

 

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriți să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, puteți să ne contactați si prin gdpr@doriotdent.ro

 

Exercitarea drepturilor Dvs. menționate mai sus este gratuită.

 

Încercăm să răspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, și să oferim răspunsul nostru în termenul stabilit de legislația în vigoare. Rețineți totuși că vor exista informații reziduale care vor rămâne în bazele noastre de date, jurnalele de acces și alte înregistrări care pot conține sau nu informații personale. De asemenea, retineți că anumite informații identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitări în anumite circumstanțe, ceea ce poate include dacă trebuie să continuăm procesarea informațiilor dvs. personale cu scopul de a vă conforma unei obligații legale.

 

Când ne trimiteți un e-mail cu o cerere, este posibil să vă rugăm să ne furnizați informațiile necesare pentru a vă confirma identitatea.

 

În ce situații au terții acces la datele Dvs?

 

 1. Transmiterea în scopul procesării comenzii

Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe în scopul procesării comenzii către societățile de transport însărcinate cu efectuarea livrării, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului.

 

În cazul plății online datele cu caracter personal pot fi trimise către procesatorul de plăți, în măsura în care acest lucru este necesar pentru plată.

 

 1. Transmitere către instituții publice, de ex. în cazul unei dispoziții judecătorești. La dispoziția instituțiilor competente în cazuri speciale trebuie să oferim informații cu privire la date cu caracter personal), în măsura în care acest lucru este necesar în scopul cercetării penale, siguranței publice, pentru îndeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informații sau serviciului militar de contrainformații sau în scopul realizării drepturilor de proprietate intelectuală.

 

 1. Plugin-uri de rețele sociale

Pagina noastră de internet utilizeaza „plugin“-uri de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul Dvs. și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo. Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor Dvs. de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă delogați) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

 

De asemenea puteți contra din site-ul nostru transmiterea datelor către fiecare tip de plugin, din pagina Politica de Cookie-uri

 

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privința operatorului „facebook“ găsiți aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

 

Societatea SC DORIOT DENT SRL nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

 

 1. Serviciul de analiză web Google Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Analytics “ al societății Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societații Google Inc. într- un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția  datelor în SUA prin participarea Iî proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

 

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc. Nici noi și nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

 

Societatea SC DORIOT DENT SRL nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

 

 1. Serviciul de publicitate online Google Double Click

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google DoubleClick “ al societății Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor în website-ul nostru utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția  datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

 

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în masura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc.

Societatea SC DORIOT DENT SRL nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

 

Pentru a gestiona dacă doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteți accesa pagina unde vă puteți exprima consimțământul referitor la fiecare fișier cookie în parte.

Vă menționăm că blocarea cookie-urilor către Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legătură cu site-ul nostru (de exemplu când veți da click pe un anunț/reclamă din motorul de căutare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite încărcarea site-ului)

 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

Securitatea datelor colectate

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.

 

Am actualizat formularistica utilizată în cadrul SC DORIOT DENT SRL pentru a ne asigura ca întotdeauna persoanele vizate, în special clienții, sunt permanent informați cu privire la procesările pe care le efectuăm și sunt la curent cu drepturile lor.

 

În activitatea noastră urmărim în primul rand prevenirea oricăror incidente de securitate, precum acces neautorizat la date, scurgeri de informații, ștergere accidentală a datelor și altele asemenea, întreaga structura prelucrărilor de date fiind construită în jurul principiului prevenției.

 

Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele Dvs. de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet. Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser- ului Dvs.

 

Totuși, având în vedere că în societatea informațională securitatea prelucrărilor nu poate fi 100% garantată, SC DORIOT DENT SRL a luat, de asemenea, măsuri ca, în cazul improbabil în care apar incidente de securitate, întinderea și gravitatea acestora să fie diminuate.

 

Întrebări, Sugestii și Reclamații?

 

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

 

Orice modificări vor fi aduse politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul nostru și, când este cazul, vor fi notificate prin SMS sau e-mail, astfel încât să ramâi tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele tale cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare, considerăm că ești de acord cu aceste modificări.